ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຟາມີ່:
I. ສະບາຍດີ, ພວກເຮົາທີມງານຟາມີ່ ຍິິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍນີ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາຈັດການຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ. ເຊີ່ງກວມເອົາບັນດາບໍລິສັດທັງໝົດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ກັບທຸລະກິດນໍາຟາມີ່ທັງໝົດເຊັ່ນວ່າ:Famie Market ລະບົບການຕະຫຼາດ, Famie Sitesລະບົບຂໍ້ມູນ ແລະ ອື່ນໆອີກ
ກ່ຽວກັບການບໍລິການຂອງຟາມີ່. II. ພວກເຮົາທີມງານຟາມີ່ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງຜູ້ດໍາເນີນ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງເວັບໄຊ,ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໝາຍຄວາມວ່າເປັນແນວທາງໃນການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້. ຂໍ້ກຳນົດຜູ້ໃຊ້ແມ່ນມາດຕະການກໍານົດກົດລະບຽບສຳລັບການໃຊ້ອຸປະກອນຂໍ້ມູນເວັບໄຊຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ. ສໍາລັດລູກຄ້າທ່ານທີ່ຊົມໃຊ້ ຄວນສຶກສາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາກ່ອນເນື່ອງຈາກວ່າເປັນແນວທາງຫນຶ່ງສໍາລັດການນໍາໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາ. ໃນເມື່ອທ່ານນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາຖືວ່າທ່ານຍອມຮັບຕໍ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຂອງພວກເຮົາ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າມາຊົມໃຊ້ອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ. ຮູບແບບເກັບກໍາຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຮົາ III. ພວກເຮົາລວບລວມຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນບັນດາທ່ານກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມເພື່ອການທົດສອບ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາລວບລວມໄດ້ແກ່: ຊື່ຜູ້ໃຊ້, ຊື່ສະມາຊິກ, ທີ່ຢູ່ອີເມວລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ອື່ນໆ, ຂໍ້ມູນການຊຳລະເງິນ ເຊັ່ນ: ລາຍລະອຽດຕົວແທນການຊຳລະເງິນ, ລາຍລະອຽດການເຮັດທຸລະກຳ ການສ້າງແບບສອບຖາມເພື່ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນສໍາມະນາ ແລະ ຂໍ້ມູນການວິເຄາະເວັບໄຊ ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຈາກໃບສະໝັກງານຕ່າງໆ ແລະ ນໍາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວປະເມີນຄວາມເໝາະສົມຂອງຜູ້ສະໝັກໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ ຫລື ຄວາມຄິດເຫັນສໍາລັບ " ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ " ຂອງທ່ານຫາກເປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານໃນຖານະບຸກຄົນທີ່ລະບຸຊື່ງສາມາດຢືນຢານຕົວຕົນໄດ້. ວິທີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ IV. ພວກເຮົາຈະລວບລວມຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ໂດຍກົງ ເມື່ອທ່ານໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ພວກເຮົາໂດຍອັດຕະໂນມັດຈາກການສໍາຫຼວດເວັບໄຊ ຫລື ຜ່ານບຸກຄົນອື່ນ, ໃນເວລາທີ່ທ່ານໃຊ້ບໍລິການໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ. V. ເມື່ອທ່ານໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາຜ່ານເວັບໄຊຕ່າງໆ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຍອມຮັບຕໍ່ກັບສີ່ງໃຫ້ພວກເຮົາລວບລວມ ແລະ ໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ງານຂອງແຕ່ລະເວັບໄຊ, ທ່ານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນເປັນສະມາ ຊິກຈາກການຊີ້ນໍາ ຫລື ຈັດຫາສິນຄ້າຈາກການບໍລິການໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ, ຈະມີຈົດຫມາຍຂ່າວລາຍຊື່ອີເມວສົ່ງຂໍ້ສະເໜີ ເພື່ອປ້ອງການແນວທາງການລວບແບບສຳຫຼວດ ຫລື ສົ່ງຂໍ້ມູນສື່ສານກັບພວກເຮົາ. VI. ຖ້າຫາກທ່ານເລືອກທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນກັບພວກເຮົາ, ພວກເຮົາອາດບໍ່ສາມາດໃຫ້ບໍລິການແກ່ທ່ານໄດ້ ແລະ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດເຮັດທຸລະກໍາ ຫລື ເຂົ້າເຖິງລະບົບການບໍລິການທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ ໂດຍຜ່ານລະບົບເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້. ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາເກັບກ່ຽວກັບທ່ານຈາກຜູ້ອື່ນ VII. ເຖິງວ່າເຮົາຈະເກັບກໍາລວບລວມຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໂດຍກົງຈາກທ່ານ ແລະ ພວກເຮົາຍັງລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານຈາກຄົນອື່ນໄດ້ເຊັ່ນ: ເກັບກໍາຈາກບັນຊີຊໍາລະເງິນ, ບັນຊີຂໍ້ມູນທາງທຸລະກິດ ຈາກນັ້ນພວກເຮົາຍັງນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອການຕິດຕາມເຊັ່ນ: ການໃຊ້ເຄື່ອງຊອບເວວິເຄາະເວັບໄຊ ຫລື ບໍລິການອື່ນໆ. ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແນວໃດ? VIII. ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ເປັນແນວທາງດັ່ງນີ້: 1. ການດໍາເນີນເວັບໄຊ ແລະ ຈັດຫາບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກໍານົດ ແລະ ລະລຸໄວ້ໃນເວັບໄຊ ເຊັ່ນ: ການກວດສອບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ການເກັບການຂໍ້ມູນ, ການສະຫຼຸບຜົນ, ລວມເຖິງການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ, ໃນການດໍາເນີນເພື່ອຕອບສະຫນອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການແກ້ບັນຫາຂໍ້ຜິດພາດໃດໜຶ່ງ. 2. ພວກເຮົາກຳນົດການບໍລິການເວັບໄຊເຊັ່ນ: ຮັບການໂຄສະນາຕ່າງໆທີ່ປາກົດໃນເວັບໄຊ ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ມູນໃຫ້ດີຂື້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. 3. ອັບເດດຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນການດຳເນີນງານ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວັບໄຊຈາກການບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃນເມື່ອມີການປຽນແປງເຊັ່ນ: ພວກເຮົາແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ,ການຢຸດຊົ່ວຄາວເວັບໄຊເພື່ອປັບປຸງຫລືປັບປຸງລະບົບຄວາມປອດໄພ. 4. ຈັດຫາບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານທີ່ຮຽກຮ້ອງຈາກພວກເຮົາ ຫລື ພວກເຮົາຍອມທີ່ຈະຈັດຫາທຸກຂໍ້ມູນໃຫ້ທ່ານເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນທາງການຕະຫຼາດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າທ່ານອາດສົນໃຈກ່ຽວກັບທຸລະກິດແລະເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ. 5. ດຳເນີນການວິເຄາະທາງເຕັກນິກເພື່ອກຳນົດວິທີປັບປຸງເວັບໄຊ ແລະ ຈັດຫາການໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ການບໍລິການແກ່ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ. 6. ຕິດຕາມການດໍາເນີນເພື່ອກວດສອບກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຕ້ອງການລະບຸກິດຈະກຳທີ່ອາດເປັນການສໍ້ໂກງ ແລະ ຂັດກັບບັນຫາເວັບໄຊຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ມູນແລະນະໂຍບາຍ,ຂໍ້ກໍານົດເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ. 7. ພວກເຮົາຈະສ້າງຄວາມສຳພັນກັບທ່ານເຊັ່ນ: ໂດຍການຕອບສະໜອງກັບທຸກຄວາມຄິດເຫັນ ຫລື ຂໍ້ສົງໄສຂອງທ່ານທີ່ສົ່ງມາຍັງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາຫລືຂໍຄວາມຄິດເຫັນຈາກການສໍາຫຼວດ. 8. ພວກເຮົາມີແຜນການປະຕິບັດຈັດການດ້ານກົດຫມາຍ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍແລະຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆ. 9. ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມກັບພະນັກງານຟາມີ່ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຊຸມຊົນຂອງເຮົາໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. 10. ຈັດລຽນຂັ້ນຕອນ, ພາລະຫນ້າທີ່ ແລະ ກິດຈະກຳດ້ານການບໍລິຫານໃນການປະຕິບັດວຽກງານທົ່ວໄປ. ເມື່ອໃດພວກເຮົາຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ? IX. ພວກເຮົາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນແກ່ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈເຊັ່ນ: 1. ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງບໍລິສັດຟາມີ່. 2. ຈັດຫາຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບວິທີທີ່ເຮົາຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ (ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ). 3. ທີ່ປຶກສາທາງວິຊາຊີບ (ນັກກົດຫມາຍ, ນັກບັນຊີ, ທີ່ປຶກສາທາງການເງິນ ແລະ ອື່ນໆ). 4. ໜ່ວຍງານກຳກັບເບິ່ງແຍງ ແລະ ໜ່ວຍງານຂອງລັດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຜູກພັນ ແລະ ຂໍ້ຜູກພັນຂອງພວກເຮົາ. 5. ຜູ້ຊື້ ຫລື ຜູ້ທີ່ຈະຮັບຊື້ອຸປະກອນທັງໝົດໃນອະນາຄົດ, ບາງສ່ວນຂອງຊັບສີນ ຫລື ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ທີ່ປຶກສາມືອາຊີບໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການສະໜັບສະໜູນໃນການຮັບຊື້ ຫຼື ຮັບໃຊ້ບໍລິການຕ່າງໆ. 6. ທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ບັນດານັກກົດຫມາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ເຮັດສິ່ງນັ້ນ. X. ພວກເຮົາໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນທົ່ວໂລກເພື່ອໃຫ້ໝັ່ນໃຈວ່າພວກເຮົາສາ ມາດຮັກສາມາດຕະຖານໃນການບໍລິການໃຫ້ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ເຮົາສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານເຊັ່ນ: ສົ່ງເສີມການບໍລິການລະບົບ ແລະ ບັນດາຂໍ້ມູນການເກັບຮັກສາຂອງປະເທດ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຈະຮັກສາມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ພວກເຮົາເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແນວໃດ? XI. ພວກເຮົາເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານໄວ້ໃນເຄື່ອຂ່າຍທີ່ປອດໄພທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍພວກເຮົາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ໄຟລ໌ເອກະສານສໍາເນົາກໍ່ໄດ້ເກັບໄວ້ໃນສະຖານທີ່ປອດໄພ. ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ພວກເຮົາຈັດເກັບແມ່ນຂຶ້ນກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີການຄວບຄຸມໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ລວມທັງການກວດສອບຊື່ຜູ້ໃຊ້, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນທີ່ ເໝາະສົມ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ? XII. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາກ່ຽວກັບທ່ານ ໂດຍການເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງມີສິດທີ່ຈະຮ້ອງຂໍເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ພວກເຮົາເຫັນວ່າກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ ຂໍແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດໃນຂໍ້ມູນນັ້ນ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດປິດບັນຊີທີ່ທ່ານມີໃຫ້ພວກເຮົາສໍາລັບເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ທຸກເວລາ. ເພື່ອນໍາຂໍ້ມູນຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຖືກຍອມຮັບ ຫຼື ແກ້ໄຂ, ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາສ່ວນຕົວ, ພວກເຮົານໍາໃຊ້ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງນະໂຍບາຍນີ້. ການຕິດຕໍ່ເມື່ອສໍາເລັດການເຮັດນະໂຍບາຍນີ້. ທາງເລືອກທີ່ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ XIII. ເມື່ອພວກເຮົາມີການຍີນຍອມໃຫ້ທ່ານເພື່ອເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ (ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນລາຍຊື່ອີເມລຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ບອກວ່າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນການໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເຫນີ ຫຼື ຂໍ້ມູນຈາກພວກເຮົາ), ພວກເຮົາຈະສົ່ງການສື່ສານການຕະຫຼາດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການທີ່ພວກເຮົາຮູ້ສຶກມີຄວາມສົນໃຈກັບທ່ານ. ທ່ານສາມາດ ' ຄັດເລືອດອອກ ' ໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນການສື່ສານດັ່ງກ່າວຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການພວກເຂົາໃນຕໍ່ໜ້າ. XIV. ຖ້າອີເມວຂອງທ່ານມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮັບອີເມລຈາກພວກເຮົາ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງທ່ານເພື່ອປັບປຸງຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານໃນບັນຊີຂອງທ່ານ ແລະ ລົງທະ ບຽນອີກເທື່ອຫນຶ່ງສໍາລັບອີເມວເຫຼົ່ານັ້ນ, ອີເມວທີ່ທ່ານຕ້ອງການຮັບ. XV. ຖ້າພວກເຮົາສົ່ງອີເມວທີ່ມີຂໍ້ມູນທາງການຄ້າ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກເຮົາຈະມີ "ສະຖານີຈອງອອກ" ທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ເພື່ອເລືອກການສື່ສານຕໍ່ໄປ ການເລືອກອອກ, ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນອີເມວ. ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ປະກອບມີສະຖານທີ່ເລືອກອອກໃນອີເມວ ອີເມວທີ່ດໍາເນີນການ ແລະ ການບໍລິການສໍາຄັນກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຊື້ບໍລິການ, ຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ໃຊ້, ການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການຮັບຮູ້. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີວ່າພວກເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລວມເອົາສະຖານທີ່ອອກໃນຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານັ້ນ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ XVI. ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 13 ປີ, ດັ່ງນັ້ນຖ້າທ່ານອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 13 ປີ, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານບໍ່ນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ (ຖ້າທ່ານເປັນໄວຫນຸ່ມ, ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຕ່າງໆສໍາລັບທ່ານ!). ຖ້າທ່ານມີອາຍຸແຕ່ 13 ເຖິງ 18 ປີ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງເວັບໄຊແຕ່ຕ້ອງການການເບິ່ງແຍງຂອງພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງເພື່ອເປັນຜູ້ໃຊ້ທີ່ລົງທະບຽນ. ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຈະຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ. ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ສາທາລະນະ ຫຼື ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ XVII. ຖ້າທ່ານໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ ຫຼື ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວິທີທີ່ພວກເຂົາຈະນໍາໃຊ້ ຫຼື ຈັດການຂໍ້ມູນນັ້ນ. ມີຫຼາຍໆວິທີທີ່ທ່ານອາດຈະຊອກຫາຕົວທ່ານເອງໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນເຊັ່ນ: ເມື່ອທ່ານຂຽນຂໍ້ຄວາມສາທາລະນະໃນຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມ ຫຼື ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ. ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ສາທາລະນະທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ, ຈົ່ງຄິດຢ່າງລະອຽດ. ຖ້າໃຫ້ຂໍ້ມູນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອື່ນຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ, ໃຫ້ຖາມພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະຈັດການກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບໄຊອື່ນ, ກວດເບິ່ງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສໍາລັບເວັບໄຊນັ້ນ ເພື່ອເຂົ້າໃຈການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງຕົນເນື່ອງຈາກນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ຈະບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້. ເມື່ອພວກເຮົາຕ້ອງການປັບປຸງນະໂຍບາຍນີ້. XVIII. ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍນີ້ຕະຫຼອດເວລາເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຄົງຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານກົດຫມາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃດໆກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອພວກເຮົາແກ້ໄຂນະໂຍບາຍ, ການປ່ຽນແປງຈະມີປະສິດທິພາບຢ່າງທັນທີ. ປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາຈະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍນີ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານໃນການກວດສອບ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕິດຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍນີ້. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ແນວໃດ? XIX. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາໂດຍຂຽນໃນ PO Box 1230 Vientiane LAOS ຫຼື ເວັບໃຊຂອງພວກເຮົາ.