ເງື່ອນໄຂການໃຊ້

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ນະໂຍບາຍການນໍາໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຟາມີ່
1. ສະບາຍດີ, ພວກເຮົາທີມງານຟາມີ່ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ນະໂຍບາຍການນໍາໃຊ້ທີ່ຍອມຮັບຂອງຟາມີ່. ນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນກໍານົດສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ແນວໃດ?.
2. ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາເວົ້າວ່າ 'ພວກເຮົາ', 'ພວກເຮົາເອງ ກໍ່ຄືທີມງານຟາມີ່ ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ໃຫ້ການສະດວກໃນການດໍາເນີນແຜນການຕະຫຼາດເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມຂອງຟາມີ Famie hosted, ສ່ວນປະກອບຂອງຟາມີ່ famie element ແລະ ພາກສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆຂອງຟາມີ່. 'ນະໂຍບາຍ' ພວກເຮົາດໍາເນີນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການນໍາໃຊ້ທີ່ຍອມຮັບນີ້. ພວກເຮົາມີຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ໃຊ້ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບໃນການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ບໍລິການຂອງຟາມີ. ໃຫ້ບັນດາທ່ານໃຊ້ເວລາເພື່ອອ່ານນະໂຍບາຍນີ້ເນື່ອງຈາກມັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ກໍານົດຂອງຜູ້ໃຊ້ສໍາລັບແຕ່ລະຂໍ້ກໍານົດການດໍາເນີນງານຂອງຟາມີ່. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊ ແລະ ການບໍລິການໃດໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານເຫັນດີກັບນະໂຍບາຍນີ້ບໍ. ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບນະໂຍບາຍນີ້, ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະບໍ່ຄວນຈະນໍາໃຊ້ອຸປະກອນໃນການບໍລິການຂອງເຮົາ.
ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບແມ່ນຫຍັງ?
3. ມັນ ບໍ່ ເຫມາະສົມ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຟາມີ່ ຫຼື ເວັບໄຊໃດຫນຶ່ງ, ບໍລິການ ແລະ ອຸປະກອນການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຮົາລວມທັງການຂໍ້ມູນເຊັ້ນ:ການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ, ການຂຽນຂໍ້ມູນ, ການສ້າງຂໍ້ມູນ, ການສ້າງກຸ່ມ ຫຼື ສ້າງຮູບແບບອື່ນໆເກີດຂື້ນໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນພວກເຮົາ (ໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊຂອງບຸກຄົນທີສາມ) ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມນະໂຍບາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຂໍ້ກໍານົດໜຶ່ງໃນການນໍາໃຊ້ເຊັ່ນ:
 ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່: ປະກອບມີຮູບພາບ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ປະກອບມີກິດຈະກໍາສະຖານະພາບຂອງລູກຄ້າທີ່ຊົມໃຊ້ ແລະ ກິດຈະກໍາທາງດ້ານການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫາເງິນເຊັ່ນ: ວ່າການນໍາພາອົງການ ຫຼື ການຕິດຕາມຂອງອົງກອນໃດໜຶ່ງ.
 ສໍາລັບເດັກ: ສິ່ງນີ້ປະກອບມີຮູບພາບຕ່າງໆ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ບົ່ງຊີ້ເຖິງເດັກນ້ອຍໃນແບບທີ່ສົ່ງເສີມ ຫຼື ສົ່ງເສີມການດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຕໍ່ເດັກ.
 ຄໍາເວົ້າ ບໍ່ສຸພາບ : ປະກອບມີເນື້ອໃນ ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຂົ່ມຂູດບໍ່ສຸພາບ, ຄໍາເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ການຈໍາແນກຕໍ່ບຸກຄົນອື່ນກ່ຽວກັບເຊື້ອຊາດ, ຊົນຊາດ, ສາສະໜາ, ຄວາມພິການ, ອາຍຸ, ເພດ, ສັນຊາດ ຫຼື ປະເທດ.
 ການກະຕຸ້ນ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ: ປະກອບມີເນື້ອໃນຂອງການຂູ່ວ່າ, ການຂົ່ມຂູ່, ຫຼື ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມບຸກຄົນ.
 ການຂົ່ມເຫັງ: ປະກອບມີທຸກຮູບແບບຂອງການຂົ່ມເຫັງຫຼືການຂົ່ມເຫັງຕໍ່ບຸກຄົນຫຼືກຸ່ມຂອງບຸກຄົນ.
 ການລະເມີດ: ປະກອບມີຄໍາເຫັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບບຸກຄົນທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫຼຸດການຄາດຄະ ເນຂອງພວກເຂົາໃນສາຍຕາຂອງຄົນອື່ນ.
 ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ສິດທິສ່ວນບຸກຄົນຂອງພາກສ່ວນທີສາມ: ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊຂອງຟາມີ່ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ບໍລິການໃນການລະເມີດລິຂະສິດ ຫຼື ສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາອື່ນໆຂອງຜູ້ອື່ນສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ດັ່ງນັ້ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ລາຍງານການລະເມີດຊັບສິນທາງປັນຍາໂດຍກວດເບິ່ງນະໂຍບາຍຂອງກາສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວFamie Marketour ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການວິເຄາະ.
 ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ເທບເໝາະ: ປະກອບມີເນື້ອໃນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກະທໍາຜິດຕໍ່ບຸກຄົນໂດຍທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ລວມທັງເນື້ອໃນທີ່ຖືກຂຽນຂໍ້ມູນຕ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະບໍ່ແທບເໝາະກັບການຄວາມເປັນຈິງ.
 ການຫຼອກລວງ ຫຼື ການປະຕິບັດທີ່ຫຼອກລວງ: ປະກອບມີການເຮັດລາຍງານກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການຂອງທ່ານເອງທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼືຖືກລັກພາຕົວຜູ້ອື່ນ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ປະກອບຄວາມຜິດພາດໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນໂດຍການອ້າງເຫດຜົນ. ທ່ານບໍ່ຄວນໃຊ້ອີເມວປອມເພື່ອປິດເບືອນຄວາມຈິງກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ອື່ນ, ທ່ານບໍ່ຄວນໃຊ້ຂໍ້ມູນລວບ ລວມ ຫຼື ຜ່ານເວັບໄຊຟາມີ່ເພື່ອເປັນການບໍລິການໃນການດໍາເນີນແບບຫຼອກລວງ, ເພື່ອຈະເສີມສ້າງໂອກາດຕ່າງໆໃນທາງທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຫຼອກລວງ (ເຊັ່ນ: ການລວບລວມຂໍ້ມູນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນການສ້າງເວັບໄຊ ທີ່ຄ້າຍກັບເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ). ນອກນັ້ນທ່ານຍັງບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນ ປະກອບຄວາມຜິດພາດຂອງທ່ານກັບຜູ້ອື່ນ.
4. ມັນຍັງ ບໍ່ແທບເໝາະ ທີ່ຈະໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຟາມີ່ ຫຼື ເວັບໄຊ, ເພື່ອການບໍລິການ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນ, ຂຽນຂໍ້ມູນ, ສ້າງພາບ, ຫຼື ສ້າງຮູບແບບອື່ນໆເກີດຂື້ນໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນພວກເຮົາ (ເຊັ່ນ, ຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊຂອງບຸກຄົນທີສາມ) ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມນະໂຍບາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຂໍ້ກໍານົດໜຶ່ງໃນການນໍາໃຊ້ເຊັ່ນ:
 ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຖືກກົດຫມາຍ: ເຊິ່ງປະກອບມີການສະໜອງອາວຸດ, ການພະນັນຫຼືການບໍລິການຂອງຜູ້ໃຫຍ່.
 ກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ: ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຕໍ່ກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນ, ຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຜິດກົດຫມາຍ ຫຼື ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນໆທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ລູກຄ້າທຸກທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ຢູ່ໃນປະເທດໂດຍການຈັດຕັ້ງການດໍາເນີນເຮັດທຸລະກິດຕ່າງ.
 ກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການຂອງຟາມີ່ ຫຼື ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ: ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງຟາມີ່ ຫຼື ເຄື່ອງຫມາຍອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ເຫມາະສົມກັບພວກເຮົາ. ເຊັ່ນການສ້າງລະບົບກໍ່ກວມຕ່າງໆ, ປະກອບມີຊອບແວ, ໂຄງການເພື່ອລະເມີດສິດທີ ຫຼື ລວບຮວມທີ່ມີການບໍລິການຕ່າງໆໂດຍບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກັບລະບົບ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍອຶ່ນໆທີ່ມີຢູ່, ເວັບໄຊ Warez, ໄຟລ໌ຂໍ້ມູນ ຫລື ຫນ້າເວັບທີ່ມີໄວຣັສເຊັ່ນ: ໂທຈັນ Trojans, ມັນແວ Malware ຫຼື ແອັບພລິເຄຊັນອື່ນໆທີ່ອອກແບບມາເພື່ອລົບກວມ ແລະ ເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ ທີເຈດຕະນາທໍາລາຍຈຸດປະສົງຕໍ່ສິ່ງທີ່ຜິດກົດຫມາຍ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ, ດັບແປງຂໍ້ມູນ, ເຜີຍແຜ່, ແຈກຢາຍ, ຄັດລອກ, ສົ່ງຂໍ້ມູນ, ການປະຕິບັດ, ການອະນຸຍາດ, ສ້າງວຽກງານດຶງດູດ, ໂອນ,ຂາຍ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ຂາຍຂໍ້ມູນ, ເນື້ອໃນ, ຊອບແວ, ຫຼື ລາຍການອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານເວັບໄຊຂອງຟາມີ່.
5. ລະບົບຟາມີ່ກໍ້ສ້າງຂື້ນເພື່ອບົນພື້ນຖານຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ອີງໃສ່ແນວຄວາມຄິດຂອງຊຸມຊົນເພື່ອສ້າງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ກ້າວເດີມໄປດ້ວຍດີ, ບາງສິ່ງທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດ ແລະ ບໍ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະດໍາເນີນການເຊັ່ນ:
ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ເນື້ອໃນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຜ່ານເວັບໄຊຟາມີ່ ບໍລິການ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ
ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ສະມາຊິກອື່ນໆໂດຍຜ່ານລະບົບການບໍລິການຂອງຟາມີ່, ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມາຈາກສະຖານທີ່ ຫຼື ບໍລິການຂອງຟາມີ່ ໂດຍມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດການຈັດຕັ້ງສ່ວນບຸກຄົນທີ່ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນ, ສະຖານທີ່ ແລະ ລະບົບບໍລິການຂອງຈາກຟາມີ່ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຂື້ນ.
ເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງໃດໜຶ່ງທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ນອກເໜືອຈາກເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ເງື່ອນໄຂຜູ້ປະກອບການໃນການກໍ່ຕັ້ງ.
ໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບລວບລວມມາຈາກເວັບໄຊຟາມີ່, ລະບົບການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມຊັບສົນ ຫຼື ພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນຈາກຜູ້ບໍລິການ(ເຊັ່ນ: ການລວບລວມຂໍ້ມູນໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອສ້າງຕັ້ງເວັບໄຊຄ້າຍຄືເວັບໄຊໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ);
ການພະຍາຍາມສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນ, ການຂັດຂວາງເພື່ອສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຫຼື ປ່ຽນແປງສະຖານທີ່ຟາມີ່, ບໍລິການຫຼືຜະລິດຕະພັນໃນທາງໃດກໍ່ຕາມ.
ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດລາຍງານເຫດການກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ເນື້ອໃນປອມ?
6. ການລາຍງານການລ່ວງລະເມີດ: ກະລຸນາແຈ້ງການລະເມີດລະເມີດລິຂະສິດທີ່ພວກເຮົາສົງໄສວ່າພວກເຮົາໃຊ້ ' ລາຍງານການລະເມີດ' ໂດຍສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດແນວໃດຖ້າພວກເຮົາຊອກຫາບຸກຄົນ ຫຼື ລູກຄ້າໄດ້ທີ່ນໍາໃຊ້ເວັບໄຊ, ຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃນການລະເມີດນະໂຍບາຍນີ້? 7. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຢຸດການສ້າງຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາຖືວ່າບໍ່ເປັນສີ່ງທີ່ຈະຍອມຮັບ. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນ ຫຼື ເນື້ອໃນການໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາມີຄວາມ ເໝາະສົມແລ້ວກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາເພື່ອປຶກສາຫາລື.
8. ຖ້າທ່ານໄດ້ລ່ວງລະເມີດກັບນະໂຍບາຍການນໍາໃຊ້ທີ່ຍອມຮັບນີ້, ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາການດໍາເນີນຂອງທ່ານໂດຍຕັດສິນໃຈດໍາເນີນຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ເຊັ່ນ:
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານໃຫ້ລຶກອອກຂໍ້ມູນທັນທີສໍາລັບເນື້ອໃນ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເບິ່ງບໍ່ຖືກຍອມຮັບ;
ລະງັກ, ຢຸດຕິ ຫຼື ຍົກເລິກບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍທັນທີໃນເມື່ອທ່ານນໍາໃຊ້ເຂົ້າກັບທຸລະກິດຟາມີ່.
ປິດ ແລະ ຢຸດເຊົາການໃຫ້ທ່ານກ່ຽວກັບການບໍລິການ, ລວມທັງການສ້າງຮູບແບບຕ່າງໆໃນເວັບໄຊຂອງທ່ານ;
ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລ່ວງລະເມີດເດັກນ້ອຍ, ຫຼື ກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆ, ໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອິງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ແນວໃດ?
9. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ລາຍງານການລ່ວງລະເມີດທາງລາຍລັກອັກສອນຢູ່ PO Box 1230 vientiane laos PDR.
10. ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການນໍາໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເພາະວ່າສິ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງຟາມີ່ເປັນຢ່າງຍິ່ງໃຫ່ຍ.